Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 21 maja 2024
Imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
pochmurno
27°C
Powróć do: Dla Rodziców

Opłaty

 Pobyt w żłobku jest odpłatny

  • Wysokość opłaty ustala Rada Miejska
  • Opłaty wnoszone są na rachunek bankowy jednostki do 15-go każdego miesiąca.
  • Opłata za godzinę pobytu dziecka wynosi 4,24 zł., za drugie i kolejne dziecko 3,39 zł.
  • Dzienna stawka żywieniowa wynosi 8,00 zł.
  • Dzieci do pierwszego roku życia przynoszą własne wyżywienie (pobieramy tylko opłatę za godziny)

Opłatę za żłobek wpłacamy na rachunek bankowy o numerze:

UWAGA!  OD 1 GRUDNIA 2023 NOWY NUMER KONTA:   82  9011  0005  0013  1834  2000  0010

Tytuł wpłaty: imię i nazwisko dziecka, miesiąc, za który następuje wpłata.

 

Uchwała Nr XXXVI/403/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 października 2013 r.  w sprawie : ustalenia opłat w żłobku prowadzonym przez Miasto Sochaczew oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat     

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594 j.t. z późn. zm.,) art. 58 ust. 1, art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011.45.235 z późn. zm.) Rada Miejska w Sochaczewie uchwala, co następuje :

                                                                                §1 

1. Ustala się:

1) opłatę za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Sochaczew;

2) dodatkową opłatę za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Sochaczew w wymiarze wydłużonym na wniosek rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem;

3) maksymalną opłatę za wyżywienie w żłobku prowadzonym przez Miasto Sochaczew;

4) warunki częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Sochaczew.

                                                                                §2

1. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń udzielanych przez żłobek prowadzony przez Miasto Sochaczew w wysokości 0,1% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2002.200.1679 z późn. zm.) zwanego dalej "minimalnym wynagrodzeniem", których zakres obejmuje:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

2. Jeżeli z dziennego czasu pracy wynika, że żłobek kończy zajęcia o niepełnej godzinie, opłata za świadczenia udzielane w tym czasie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. 

                                                                                §3

1. Ustala się dodatkową opłatę za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Sochaczew w wymiarze wydłużonym na wniosek rodzica (powyżej dziesiątej godziny) w wysokości 0,1% minimalnego wynagrodzenia za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku, których zakres obejmuje:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

                                                                                §4

Ustala się maksymalną wysokość opłaty za dzienne wyżywienie dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Sochaczew, obejmującą koszty produktów do sporządzania posiłków w wysokości 0,4% minimalnego wynagrodzenia.

                                                                                §5

Rodzice/opiekunowie prawni, w przypadku korzystania ze żłobka przez drugie i kolejne dziecko jednocześnie, ponoszą odpłatność w wysokości 80% stawki, o której mowa w §2 ust.1.

                                                                                §6

Opłata za pobyt dziecka w żłobku jest naliczana z dołu według stawki godzinowej i uwzględnia faktyczny czas pobytu dziecka w żłobku.

                                                                                §7

Za czas nieobecności dziecka w żłobku nie pobiera się opłat za pobyt i wyżywienie.

                                                                                §8

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Sochaczewie nr VIII/53/11 z dnia 27 maja 2011r. w sprawie opłaty za pobyt dziecka i maksymalną opłatę za wyżywienie oraz warunki częściowego zwolnienia z opłat w Żłobku Miejskim w Sochaczewie.

                                                                                §9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

                                                                               §10

Uchwała podlega ogłoszeniu W Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

                                                                               §11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2014r.

 

  

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jolanta Gonta
 

   
   

DO GÓRY
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.