przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
266767 odwiedzin

Opłaty

A A A

•  Pobyt w żłobku jest odpłatny. 

•  Wysokość opłaty ustala Rada Miasta.

  Opłaty wnoszone są na rachunek bankowy jednostki do 15-go każdego miesiąca. 

•  Opłata za godzinę pobytu dziecka wynosi 3,01 zł., za drugie i kolejne dziecko opłata wynosi 2,41 zł.

  Dzienna stawka żywieniowa wynosi 8,00 zł. 

•  Dzieci do pierwszego roku życia przynoszą własne wyżywienie (pobieramy tylko opłatę za godziny).

 

Opłatę za żłobek wpłacamy na podany niżej rachunek bankowy :

Numer rachunku: 42  9283  0006  0000  1999  2000  0010 

Bank Spółdzielczy w Sochaczewie

Tytuł wpłaty: imię i nazwisko dziecka; miesiąc, za który następuje wpłata.

 

 

 

Uchwała Nr XXXVI/403/13

Rady Miejskiej w Sochaczewie

z dnia 25 października 2013 r.

 

w sprawie : ustalenia opłat w  żłobku prowadzonym przez Miasto Sochaczew oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat    

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594 j.t. z późn. zm.,) art. 58 ust. 1, art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011.45.235 z późn. zm.) Rada Miejska w Sochaczewie uchwala, co następuje :

                                                                                §1 

1. Ustala się:

1) opłatę za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Sochaczew;

2) dodatkową opłatę za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Sochaczew w wymiarze wydłużonym na wniosek rodzica,   opiekuna prawnego lub innej osoby, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem;

3) maksymalną opłatę za wyżywienie w żłobku prowadzonym przez Miasto Sochaczew;

4) warunki częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Sochaczew.

                                                                                §2

1. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń udzielanych przez żłobek prowadzony przez Miasto Sochaczew w wysokości 0,1% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2002.200.1679 z późn. zm.) zwanego dalej "minimalnym wynagrodzeniem", których zakres obejmuje:

1) zapewnienie dzieku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

2. Jeżeli z dziennego czasu pracy wynika, że żłobek kończy zajęcia o niepełnej godzinie, opłata za świadczenia udzielane w tym czasie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

                                                                                §3

1. Ustala się dodatkową opłatę za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Sochaczew w wymiarze wydłużonym na wniosek rodzica (powyżej dziesiątej godziny) w wysokości 0,1% minimalnego wynagrodzenia za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku, których zakres obejmuje:

1) zapewnienie dzieku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

                                                                                §4

Ustala się maksymalną wysokość opłaty za dzienne wyżywienie dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Sochaczew, obejmującą koszty produktów do sporządzania posiłków w wysokości 0,4% minimalnego wynagrodzenia.

                                                                                §5

Rodzice/opiekunowie prawni, w przypadku korzystania ze żłobka przez drugie i kolejne dziecko jednocześnie, ponoszą odpłatność w wysokości 80% stawki, o której mowa w §2 ust.1.

                                                                                §6

Opłata za pobyt dziecka w żłobku jest naliczana z dołu według stawki godzinowej i uwzględnia faktyczny czas pobytu dziecka w żłobku.

                                                                                §7

Za czas nieobecności dziecka w żłobku nie pobiera się opłat za pobyt i wyżywienie.

                                                                                §8

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Sochaczewie nr VIII/53/11 z dnia 27 maja 2011r. w sprawie opłaty za pobyt dziecka i maksymalną opłatę za wyżywienie oraz warunki częściowego zwolnienia z opłat w Żłobku Miejskim w Sochaczewie.

                                                                                §9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

                                                                               §10

Uchwała podlega ogłoszeniu W Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

                                                                               §11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2014r.

 

  

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jolanta Gonta

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt