przejdź do Sochaczew.pl
206273 odwiedzin
Otwarcie żłobka

Szanowni Państwo !

 

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Sochaczew

z dnia 14 maja 2020 roku

żłobek wznawia działalność  

18 maja 2020 r. (poniedziałek)

w godzinach 6:30 - 17:00

 

Od 18 maja br. (poniedziałek) zostanie ponownie otwarty żlobek. Placówka będzie pracować według wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, tak aby w maksymalnym stopniu zapewnić bezpieczeństwo dzieciom oraz personelowi.

Ze względu na sytuację epidemiczną liczebność grup zostanie ograniczona. W związku z tym pierwszeństwo będą miały maluchy rodziców pracujących, w szczególności zatrudnionych w służbie zdrowia, służbach mundurowych czy w handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych wykonujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Szanowni Rodzice!

W oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. i 4 maja 2020 r. dla żłobków przedstawiamy państwu wstępne procedury pomocne przy organizacji bezpiecznego funkcjonowania Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Sochaczewie.

Organizacja pracy w żłobku w trybie reżimu sanitarnego

1. Do danej grupy przyporządkowane są zawsze te sam opiekunki wspomagane przez te same woźne grupowe.

2. W każdej grupie może przebywać do 8 dzieci, w najmłodszej grupie 5 dzieci. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabaw i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m² na jedno dziecko i każdego opiekuna.

3. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

4. Wyjścia na plac zabaw w czasie pobytu dziecka w placówce będą się odbywały bez kontaktu z dziećmi z innych grup. Po zakończonej zabawie, dzieci wracają do żłobka, natomiast zabawki podlegają dezynfekcji. Zabrania się spacerów z dziećmi poza teren placówki.

5. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą na całym terenie żłobka, wynoszący min. 1.5 m.

6. Przy wejściu do budynku żłobka każdemu dziecku będzie mierzona temperatura ciała bezdotykowym termometrem.

7. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka lub podwyższonej temperatury pielęgniarka lub upoważniony pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicowi/opiekunowi i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Rodzic wraca z dzieckiem podejrzanym o chorobę dodomu. Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do udzielenia informacji zwrotnej dotyczącej zdrowia dziecka.

8. Dzieci w swojej sali będą bawiły się urozmaiconymi zabawkami, które będzie można po zakończonej zabawie umyć i zdezynfekować.

9. Z sali, w której będzie przebywała grupa dzieci usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.

10. Dzieci w ciągu dnia będą otrzymywały posiłki, które będą przygotowywane i podawane z zachowaniem warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do żywienia zbiorowego i zasad epidemiologicznych.

 

 

 

Wytyczne dla Rodziców/Opiekunów przyprowadzających dziecko do Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Sochaczewie

Podstawa prawna:   Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r. i 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz.322,374 i 567).

 1. Do żłobka mogą przychodzić wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 2. Osoby dorosłe, które przyprowadzają/odbierają dzieci, również muszą być zdrowe.

 3. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie bądź w izolacji, wówczas takiego dziecka nie wolno przyprowadzać do żłobka.

 4. Rodzic/opiekun zobowiązany jest zadeklarować godzinę przyprowadzania dziecka do żłobka oraz godzinę odbioru z placówki.

 5. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze żłobka mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci i rodziców wynoszący min. 2 m.

 6. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub wodstępie kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłonaust i nosa, rękawiczki jednorazowe i dezynfekcja rąk).

 7. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez osoby dorosłe przed wejściem na teren żłobka.

 8. Rodzic ma obowiązek przekazać opiekunom informację o stanie zdrowia dziecka.

 9. Obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów do żłobka.

10. Przed przyprowadzeniem dziecka do żłobka należy zmierzyć mu temperaturę gorączka powyżej 37 ° C wyklucza przyjęcie dziecka do żłobka.

11. Rodzice dzieci, które będą uczęszczały do placówki muszą mieć stale włączone telefony, by umożliwić pracownikom żłobka szybki kontakt w razie potrzeby.

12. Rodzice mogą przekazać ważne informacje o dziecku telefonicznie dyrektorowi lub sekretarce.

13. Informacje o dziecku będą przekazywane również telefonicznie.

 

Bardzo ważne – chore dzieci muszą zostać w domach!

GIS apeluje, aby rodzice/opiekunowie nie przyprowadzali do żłobka dzieci z objawami chorobowymi. Przypomina także, że do placówki nie można przyprowadzać dziecka, którego rodzic lub bliska osoba odbywają obowiązkową kwarantannę. Powyższe informacje prosimy wziąć pod uwagę decydując się na przyprowadzenie dziecka do ponownie otwartego żłobka.

Szczegółowe informacje będę przekazywała Państwu na bieżąco.

 

 

 

A A A
14.05.2020
godz.14:50
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość